صدور گواهینامه کالیبراسیون

شرکت دانش کیان دقیق طی فرایندی که طبق استاندارد ISO/IEC 17025 تعریف شده است جهت گزارش نتایج حاصل از کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری مشتری، اقدام به صدور گواهینامه مینماید، که در آن نتایج اندازه گیری شده و محاسبات عدم قطعیت ذکر می‌گردد.

نتایج هر تست یا مجموعه ای از تست هایی که آزمایشگاه انجام می‌دهد به طور صحیح، واضح، بدون ابهام و واقع بینانه و طبق دستورهای خاص مندرج در روش کالیبراسیون گزارش می‌گردد.

علاوه بر آن موارد زیر در صورتی که برای تفسیر نتایج کالیبراسیون ضروری باشد در گواهینامه کالیبراسیون درج می‌شود.شرایطی (مثلآ شرایط محیطی) که کالیبراسیون تحت آنها صورت گرفته است و تاثیری در نتایج اندازه گیری دارد ، عدم قطعیت اندازه گیری و ….

فهرست